ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 .01, 2002 N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 N 1 І 18)

Затверджений у сумі Чотири ільйони двісті чотирнадцять

тисяч чотириста двадцять шість гри.00 кои

4 214 426 грн. 00коп.

Начальник територіального відділу освіти Хортицького району

департаменту освіти і науки

О.В. Годжек

11 січня 2017 року

(грн)

КОШТОРИС

на 2017 рік

26469800 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №235
_______ "ГОРОШИНКА” ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ_________

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________________ м. 'Запоріжжя __________ _____________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий___________________________________________________________________________________ ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент освіти і науки ЗМР ,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)* _ 1011010 Дошкільна освіта________________ )

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

і

2

2

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

4213986,00

440,00

4214426,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4213986,00

X

4213986,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі.

X

440,00

440,00

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

440,00

440,00

(розписати за підгрупами)

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

- надходження бюджетних установ від реалізації йустановленому порядку майна (крім нерухомого майна) -,т. , .

25010400

X

440,00

440,00

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

(розписати за підгрупами)

- благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

інші надходження, у тому числі:

X

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

X

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету )

X

X

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

4213986,00

440,00

4214426,00

Поточні видатки

2000

4213986,00

440,00

4214426,00

Оплата праці

2110

2808787,00

2808787,00

Заробітна тата ; *

2111

2808787,00

2808787,00

Грошове забезпечення віїїськовосчужбовців

2112

Нарахування на оплату праці

2120

617933,00

617933,00

Використання товарів і послуг

2200

787266,00

440,00

787706,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

2397,00

440,00

2837,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

Продукти харчування

2230

12280,00

12280,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

20396,00

20396,00

Видатки на відрядження

2250

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

1

2

2

4

5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

751853,00

751853,00

Оплата теплопостачання

2271

410892,00

410892,00

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

149620,00

149620,00

Оппата електроенергії

2273

191341,00

191341,00

Оплата природного газу

2274

Оппата інших енергоносіїв

2275

Оппата енергосервісу

2276

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

340,00

340,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

340,00

340,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

»

Поточні трансферти

2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

Соціальне забезпечення

2700

Виплата пенсій і допомоги

2710

Стипендії

2720

Інші виплати населенню

2730

Інші поточні видатки

2800

Капітальні видатки

3000

Придбання основного капіталу

3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

Капітальне будівництво (придбання)

3120

Капітальне будівництва (придбання ) житла

3121

Капітальне будівництво (придбання ) інших об 'єктів

3122

Капітальний ремонт

3130

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

Каттальнииремонт інших об'єктів

3132

Реконструкція та реставрація

3140

Реконструкція житлового фонду(приміщень)

3141

Реконструкція та реставрація інших об 'єктів

3142

Реставрація нам 'яток культури, історії та архітектури

3143

Створення державних запасів і резервів

3150

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

Капітальні трансферти

3200

Капітальні трансферти підприємствам (установам , організаціям)

3210

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню

3240

Надання внутрішніх кредитів

4110

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

Надання зовнішніх кредитів

4210

Нерозподілені видатки

9000

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/ планово-фінансовоголідрозділу

Л.В.Лохматова

(підпис)

начальник

(П1ДПИ'

(ініціали і прізвище)

Л.Я. Волкова

(ініціали і прізвище)

1 і-сі.чня’2017 року

М.П."

(число, місяць, рік)

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Кiлькiсть переглядiв: 211

Коментарi